Атестаційна комісія

Екзаменаційна (атестаційна) комісія для проведення перевірки та оцінки (іспитів, екзаменації) створюється та затверджується розпорядженням керівника органу сертифікації персоналу ДП «Укрметртестстандарт» з числа провідних співробітників органу, співробітників інших акредитованих органів з оцінки відповідності, а також висококваліфікованих спеціалістів з різних видів діяльності організацій та установ, міністерств та відомств, науки, промисловості, вищих навчальних закладів, інших організацій, які здійснюють освітню діяльність,  товариства захисту прав споживачів, тощо.

Головою комісії повинна бути особа, яка має досвід участі у атестаціях (екзаменаціях, іспитах) протягом щонайменше 2-х років, і прийнятна як для більшості ЧК, так і для керівництва органу з сертифікації персоналу, яке формує  комісію.

Атестаційна комісія повинна складатись щонайменше з трьох осіб.

Мета заходів стосовно підбору екзаменаторів – забезпечення впевненості ОСП в тому, що члени атестаційної комісії:

розуміють відповідну схему сертифікації;

вміють застосовувати процедури іспитів та документи;

компетентні у сфері, щодо якої відбувається іспит;

вільно володіють мовою, на якій проводиться іспит, як письмовою, так і усною.

виявлені будь-які відомі конфлікти інтересів щодо забезпечення неупередженого іспиту.

Голова комісії (ГК) та члени комісії (ЧК) відповідають за:

- дотримання порядку проведення іспиту;

- об’єктивність і достовірність результатів іспитів;

- забезпечення конфіденційності інформації, отриманої в процесі іспиту;

- достовірність документів, які містять результати іспитів.

ГК та ЧК несуть відповідальність за якість та своєчасність виконання робіт згідно із своїми обов’язками.

До обов’язків ЧК входить:

- проведення іспитів і оцінка правильності відповідей осіб, що екзаменуються;

- забезпечення максимальної об’єктивності і достовірності результатів іспитів;

- забезпечення конфіденційності отриманої інформації;

- дотримання Порядку сертифікації персоналу і процедур;

- підтримка належного рівня компетентності;

- щорічно до 31 грудня надавати до органу з сертифікації персоналу звіт про підвищення кваліфікації .

В обов’язки ГК додатково до вищенаведених входить:

- планування складу та послідовності робіт з проведення засідання атестаційної комісії;

- розподіл обов’язків між ЧК;

- розгляд звернень осіб, що екзаменуються;

- загальне керівництво перевіркою і оцінкою заявника атестаційною комісією.

Права голови та членів атестаційної комісії

ЧК має право:

- ознайомитись з вимогами Порядку сертифікації персоналу та цієї НЯ.ОСП;

- ознайомитись з іншими документами СУЯ, які поширюються на його діяльність як ЧК;

- ознайомитись з екзаменаційними запитаннями;

- вимагати дотримання порядку проведення іспиту та приймати відповідні рішення стосовно осіб, які порушили порядок.

ГК додатково до вищенаведеного має право, при рівності голосів, віддати перевагу рішенню, за яке проголосував він сам.

Екзаменатор повинен задовольняти вимоги органу з сертифікації, які ґрунтуються на стандартах щодо компетентності та інших відповідних документах, що застосовуються.

ЧК повинен мати вищу освіту, щонайменше 4-річний досвід роботи в обраній галузі діяльності, постійно підвищувати кваліфікацію, приймаючи участь в роботах семінарів, конференцій, розробці стандартів тощо.

Вибір ЧК для засідання у комісії повинен гарантувати, що екзаменатори, яким доручено проведення іспиту або частини іспиту:

а) знайомі зі Схемою сертифікації персоналу та Порядком сертифікації персоналу, які застосовуються;

б) мають усебічні знання про відповідні методи проведення іспитів і екзаменаційні документи;

в) мають відповідну  компетентність у галузі, в якій екзаменують;

г) володіють як письмовою так і усною мовою, на якій проводиться  іспит;

д) вільні від будь-якого інтересу таким чином, що їх судження (оцінки) неупереджені і недискримінаційні.